ســـلام كـــــوخـــــرد

سیـبه بـا تـساوی به تــعطیلات نــیم فـصل رفت

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴

سیـبه بـا تـساوی به تــعطیلات نــیم فـصل رفت:


دسته بندی :


 

جـدول لــیگ بــرتر فــوتبال اســتان هرمزگان تا پایان نیم فصل اول

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴

 

جـــدول لـــیگ بـــرتر فـــوتبال اســتان هـــرمزگان تا پایان نیم فصل اول:


دسته بندی :


 

بــرنامه بـــازی ها و نــتایج هـفته یازدهم بـازی های لـیگ بـرتر فـــوتبال اسـتان هـــرمزگان

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴

بــرنامه بـــازی ها و نــتایج هـــفته یـــازدهم بـــازی های لــیگ بـــرتر

فـــوتبال اســـتان هـــرمزگان:


دسته بندی :


 

برد شیرین خانگی و صعود 2 پله ای

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴

بـــرد شـیرین خـانگی و صعود 2 پله ای در مقابل با آوای خلیج فارس میناب:


دسته بندی : ورزشی
برچسب‌ها: سیبه کوخرد

 

جدول لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان تا پایان هفته دهم

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴

جـدول لیـگ بـرتر فـوتبال اسـتان هـرمزگان تـا پـایان هـفته دهـم:


دسته بندی :


 

برنامه بازی ها و نتایج هفته دهم بازی های لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴

بــــرنامه بــــازی ها و نــــتایج هفته دهــم بـــازی های لـــیگ بــرتر

فوتبال استان هرمزگان:


دسته بندی :


 

سیبه، خلیج فارس دیداری از هفته دهم

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - شنبه دهم بهمن ۱۳۹۴

سیبه کوخرد، خلیج فارس میناب دیداری از هفته دهم

یکـشنبه ســــاعت 14:15 اســـتادیوم کـــــوخرد:


دسته بندی :


 

بیوگرافی استاد محمد محمدیان کوخردی

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - جمعه نهم بهمن ۱۳۹۴

بــیوگـرافی اســتاد مـــحمد محـــمدیان کــــوخـردی:


دسته بندی : بزرگان کوخرد
برچسب‌ها: محمد محمدیان کوخردی

 

باخت سیبه در خانه پارسیان در روز خوب سبزپوشان

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - سه شنبه ششم بهمن ۱۳۹۴

بـاخت ســیبه در خــانه پــارسیان در روز خوب ســبزپوشان:


دسته بندی :


 

جدول لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان تا پایان هفته نهم

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - سه شنبه ششم بهمن ۱۳۹۴

جـدول لـیگ بـرتر فـوتبال اسـتان هـرمزگان تا پایان هـفته نـهم:


دسته بندی :


 

برنامه بازی ها و نتایج هفته نهم بازی های لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴

برنامه بازی ها و نتایج هفته نهم بازی های لیگ برتر  فوتبال استان هرمزگان / اسامی داوران:


دسته بندی :


 

نشست شورای کوخرد و روستاهای تابعه با حضور احمد جباری

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۴

 

نشست شورای کوخرد و روستاهای تابعه با حضور احمد جباری:


دسته بندی : اخبار کوخرد
برچسب‌ها: احمد جباری

 

تخت گرو روستای بدون دود

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۴

 
:تـــخت گــرو روســتای بـــدون دود

دسته بندی : توابع کوخرد
برچسب‌ها: تخت گرو, دخانیات

 

برد شیرین سیبه مقابل طلایی پوشان رودانی

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - جمعه دوم بهمن ۱۳۹۴

برد شیرین سیبه مقابل طلایی پوشان رودانی/بهترین دفاع لیگ تا پایان هفته هشتم:


دسته بندی :


 

جدول لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان تا پایان هفته هشتم

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - جمعه دوم بهمن ۱۳۹۴

جدول لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان تا پایان هفته هشتم:


دسته بندی : ورزشی


 

برنامه بازی ها و نتایج هفته هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۹۴

برنامه بازی ها و نتایج هفته هشتم بازی های لیگ برتر

فوتبال استان هرمزگان:


دسته بندی : ورزشی
برچسب‌ها: برنامه بازی های لیگ برتر استان, نتایج

 

سیبه کوخرد میزبان اتحاد رودان در هفته هشتم

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۹۴

سیبه کوخرد میزبان اتحاد رودان در هفته هشتم:

جمعه ساعت 14 استادیوم کوخرد


دسته بندی :


 

ثبت تساوی دیگر در کارنامه سیبه در هفته هفتم

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - یکشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۴

سیبه و کوخرد و لمزان به تساوی رضایت دادند / فستیوال اشتباهات داوری:


دسته بندی :


 

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - یکشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۴

1445758912873_1436862372126_photo_2015-07-14_12-54-32.jpg

برجام به فرجام رسید

زنجیرها از پای اقتصاد ایران باز شد...


دسته بندی :


 

جدول لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان تا پایان هفته هفتم

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۴

جدول لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان تا پایان هفته هفتم:

 


دسته بندی : ورزشی
برچسب‌ها: جدول لیگ برتر فوتبال استان

 

برنامه بازی ها و نتایج هفته هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۴

برنامه بازی ها و نتایج هفته هفتم بازی های لیگ برتر  فوتبال استان هرمزگان:


دسته بندی :


 

سیبه کوخرد مهمان لمزان در هفته هفتم

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - جمعه بیست و پنجم دی ۱۳۹۴

سـیبه کـــوخـرد مـهمان لــمزان در هـفته هــفتم:

 


دسته بندی : ورزشی
برچسب‌ها: سیبه کوخرد, لمزان

 

سیبه سبزپوش حریف اروند بندری نشد

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۴

سیبه سبزپوش حریف اروند بندری نشد:


دسته بندی :


 

طرح مصباح الهدی با حضور آقای عبدالله احمدیان در آموزشگاه محمد سراح

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۴

با یاری خداوند مهربان  در آموزشگاه محمد سراح طرح مصباح الهدی با حضور آقای عبدالله احمدیان از ائمه جماعت برگزار شد:


دسته بندی :


 

جدول لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان تا پایان هفته ششم

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۴

جدول لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان تا پایان هفته ششم:


دسته بندی : ورزشی
برچسب‌ها: جدول لیگ برتر فوتبال استان

 

برنامه بازی ها و نتایج هفته ششم بازی های لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۴

برنامه بازی ها و نتایج هفته ششم بازی های لیگ برتر

فوتبال استان هرمزگان:


دسته بندی : ورزشی
برچسب‌ها: برنامه بازی های لیگ برتر استان, نتایج

 

کسب اولین پیروزی در ایستگاه پنجم

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴

 

کسب اولین پیروزی فصل در دیدار خانگی در مصاف با شهاب سلیمانی میناب:


دسته بندی :


 

جدول لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان تا پایان هفته پنجم

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴

جدول لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان تا پایان هفته پنجم:


دسته بندی :


 

برنامه بازی ها و نتایج هفته پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴

برنامه بازی ها و نتایج هفته پنجم بازی های لیگ برتر

فوتبال استان هرمزگان:


دسته بندی : ورزشی
برچسب‌ها: برنامه بازی های لیگ برتر استان, نتایج

 

جدول لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان در هفته چهارم

نویسنده : کوخرد | تاریخ : - یکشنبه سیزدهم دی ۱۳۹۴

جدول لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان در هفته چهارم:


دسته بندی : ورزشی
برچسب‌ها: جدول لیگ برتر فوتبال استان

 

آخرین مطالب

» سیـبه بـا تـساوی به تــعطیلات نــیم فـصل رفت ( جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ )
» جـدول لــیگ بــرتر فــوتبال اســتان هرمزگان تا پایان نیم فصل اول ( جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ )
» بــرنامه بـــازی ها و نــتایج هـفته یازدهم بـازی های لـیگ بـرتر فـــوتبال اسـتان هـــرمزگان ( جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ )
» برد شیرین خانگی و صعود 2 پله ای ( یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ )
» جدول لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان تا پایان هفته دهم ( یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ )
» برنامه بازی ها و نتایج هفته دهم بازی های لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان ( یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ )
» سیبه، خلیج فارس دیداری از هفته دهم ( شنبه دهم بهمن ۱۳۹۴ )
» بیوگرافی استاد محمد محمدیان کوخردی ( جمعه نهم بهمن ۱۳۹۴ )
» باخت سیبه در خانه پارسیان در روز خوب سبزپوشان ( سه شنبه ششم بهمن ۱۳۹۴ )
» جدول لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان تا پایان هفته نهم ( سه شنبه ششم بهمن ۱۳۹۴ )
» برنامه بازی ها و نتایج هفته نهم بازی های لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان ( دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴ )
» نشست شورای کوخرد و روستاهای تابعه با حضور احمد جباری ( یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۴ )